Malinovo Cup - Memoriál Lajosa Szűcsa

 

Kategória: U9 (mladšia prípravka, dátum narodenia od 1.1.2009  a mladší)

Termín: 30.6.2018 (sobota) – kategória U9

Organizátor: TJ Malinovo, Športová 1, 900 45 Malinovo

                       IČO: 36075051, DIČ: 2020709229

Prezentácia mužstiev: od 08:00 – 08:20 hod

Začiatok zápasov: od 08.30 hod

Miesto: Malinovo, futbalový štadión, Športová 1

Riaditeľstvo turnaja: Tibor Peller

                                     Martin Koller

                                    Juraj Palaj

Pravidlá turnaja Malinovo Cup 2018

 

Hrá sa podľa pravidiel futbalu okrem týchto nasledovných dodatkov:

SÚPISKA DRUŽSTVA

Každé mužstvo odovzdá pred zahájením turnaja "súpisku družstva" (ďalej iba súpiska). Túto súpisku riadne vyplní a odovzdá najneskôr pri prezentácii na turnaji (môže sa poslať aj vopred na e-mail).

Počet hráčov na súpiske je obmedzený na počet 12 hráčov (kategória U9) a 14 hráčov (kategória U13). Jeden hráč môže byť iba na jednej súpiske.

Na súpiske môžu byť zapísaní iba hráči narodený po 1.1.2009, okrem ľubovoľného počtu dievčat, ktoré môžu byť narodené po 1.1.2008 pre kategóriu U9 a hráči narodení po 1.1.2005, okrem ľubovoľného počtu dievčat s dátumom narodenia po 1.1.2004 pre kategóriu U13. Dátum narodenia hráča sa pri prípadnej kontrole potvrdzuje platným registračným preukazom hráča, cestovným pasom, preukazom poistenca, alebo iným platným dokladom.

V súpiske musí byť uvedené:

  • meno hráča
  • dátum narodenia hráča
  • číslo dresu hráča na turnaji

Do zápasu za daný tým môže nastúpiť iba hráč uvedený na súpiske daného družstva.

Porušenie týchto bodov môže byť potrestané vylúčením mužstva z turnaja (všetky zápasy družstva budú kontumované).

 

 

PREDPOKLADANÝ HRACÍ SYSTÉM (Podľa počtu prihlásených):

 

Dve skupiny po 5 mužstiev,  hrá každý s každým. Z každej skupiny postupujú prvé  4 mužstvá do vyraďovacej fázy. Mužstvá na poslednom mieste hrajú zápas o umiestnenie na 9. mieste. Mužstvá vo štvrťfinále sa stretnú podľa nasledovného kľúča:

1.A (víťaz skupiny A) – 4.B (štvrtý zo skupiny B)

2.B (druhý zo skupiny B) – 3.A (tretí zo skupiny A)

1.B – 4.A

2.A – 3.B

Porazení vo štvrťfinále na turnaji končia a o ich umiestnení na turnaji rozhodnú výsledky všetkých dovtedy odohratých zápasov na turnaji podľa kritérií o umiestnení v skupine a výsledku štvrťfinálového zápasu. Za remízu v riadnom hracom čase vo štvrťfinále si porazené mužstvo pripisuje 1 bod.

Do semifinále postupujú víťazi štvrťfinálových zápasov. O postupe po remíze v riadnom hracom čase rozhodujú 3 pokutové kopy. Ak nie je víťaz ani po 3 pokutových kopoch, kope sa po jednom pokutovom kope z každého mužstva pokiaľ nenastane situácia, že v rovnakom kole jedno z družstiev svoj pokutový kop nepremení a druhé ho naopak premení. Hráči, ktorí kopali prvé tri pokutové kopy môžu znova kopať, až keď pokutový kop kopal každý z hráčov mužstva na súpiske. Pokutový kop nemusí kopať iba zranený hráč, avšak tento hráč už v ďalšom priebehu turnaja nesmie za svoje mužstvo nastúpiť. Hráč vylúčený v zápase sa rozstrelu nesmie zúčastniť. Ktorýkoľvek hráč oprávnený ku hre v zápase smie kedykoľvek prevziať miesto svojho brankára.

V prvom semifinále nastupujú proti sebe víťazi, ktorí postúpili z prvých dvoch štvrťfinále a v druhom semifinále víťazi druhých dvoch štvrťfinále. O postupe do finále sa rozhoduje obdobne ako vo štvrťfinále.

Víťazi semifinále postupujú do finále a porazení hrajú zápas o 3. miesto. O víťazstve vo finále aj v zápase o 3.miesto sa rozhoduje ako vo štvrťfinále.

 

KRITÉRIÁ URČUJÚCE PORADIE V SKUPINE

Za víťazstvo získa mužstvo 3 body, remízu 1 bod, prehra 0 bodov.

O umiestnenie v tabuľke a postupe zo skupiny rozhodujú:

  1. väčší počet bodov získaných zo všetkých zápasov v skupine
  2. väčší počet bodov získaných zo vzájomného zápasu
  3. rozdiel skóre zo všetkých zápasov
  4. väčší počet strelených gólov
  5. losovanie  

Ak majú 3 alebo viacej mužstiev na konci skupiny rovnaký počet bodov, o ich konečnom poradí rozhoduje minitabuľka z ich vzájomných zápasov.

 

ROZHODCOVIA

Rozhodcov na turnaj nominuje organizátor.

 

PRERUŠENIE HRY(TURNAJA)  A OŠETROVANIE HRÁČA

Rozhodca má právo prerušiť hru, pokiaľ podľa jeho názoru dôjde k vážnemu zraneniu hráča. Pokiaľ je hráč podľa posúdenia rozhodcu zranený tak, že to nevyžaduje okamžité ošetrenie, rozhodca hru nepreruší, pokiaľ je lopta stále v hre.

Hráč, ktorý je schopný po zranení dôjsť k postrannej čiare, nebude ošetrovaný na hracej ploche.

Rozhodca má právo prerušiť hru aj v prípade narušenia riadneho priebehu hry inými osobami, inzultácie jeho osoby, alebo ak by mohlo prísť k ohrozeniu zdravia hráčov z akýchkoľvek iných závažných dôvodov (napr. vis maior). V takomto prípade môže organizátor turnaja prerušiť, alebo úplne ukončiť celý turnaj. Iba organizátor turnaja je oprávnený rozhodnúť o prípadnom pokračovaní turnaja v inom náhradnom termíne, alebo o vrátení štartovného. Na vrátenie štartovného nevzniká nárok  v prípade prerušenia/ukončenia  turnaja nie vinou organizátora.

Mužstvo, ktoré svojim konaním spôsobilo prerušenie turnaja je z turnaja vylúčené.

 

PRAVIDLÁ HRY, ŠTANDARDNÉ SITUÁCIE

Brankár môže po prihrávke spoluhráča hrať iba nohou. Po zahraní lopty nohou už môže loptu chytiť do ruky a rozohrať ďalej. Toto pravidlo platí aj po autovom vhadzovaní. Hra s brankárom nohou je dovolená neobmedzene.

Brankár rozohráva v pokutovom území z ruky, alebo zo zeme. Pokiaľ je lopta na zemi je v hre. Kop od bránky vykoná hráč /brankár/ nohou, lopta nesmie byť v pohybe a ostatní hráči musia byť mimo bránkové územie.

Auty sa rozohrávajú vhadzovaním. Po nesprávnom vhadzovaní, vhadzuje súper.

Auty a rohové kopy musí  hráč previesť do 5 sekúnd od okamžiku, kedy má loptu v moci a je na mieste kopu (vhadzovania).

Gól nie je možné dosiahnuť priamo zo začiatočného výkopu, autového vhadzovania, z nepriameho voľného kopu ani priamo z výhodu brankára, z výkopu brankára áno.

Pri rozohrávaní štandardných situácií, musia byt všetci hráči súpera vzdialený najmenej 5 metrov od lopty.

Lopta takto rozohrávaná musí ležať v kľude  na mieste kopu a v hre je až potom, čo sa pohne.

Pokiaľ sa hráč družstva, proti ktorému je voľný kop zahrávaný, priblíži k lopte skôr, ako je rozohraná, rozhodca nariadi opakovanie voľného kopu a hráča, ktorý sa previnil napomenie žltou kartou.

 

POKUTOVÝ KOP, OFFSIDE

V prípade zahrávania pokutového kopu je doba trvania hry predĺžená tak, aby mohol byť pokutový kop riadne zahraný.

Pri zahrávaní pokutového kopu musí lopta stáť na značke pokutového kopu. Hráč, ktorý kop zahráva, musí byť zreteľne rozpoznateľný a rozbeh musí byť plynulý.

Brankár musí byť na bránkovej čiare pokiaľ lopta nie je v hre.

V prípade vybehnutia brankára a nepremenení pokutového kopu sa kop opakuje.

Ostatní hráči oboch družstiev zostávajú na hracej ploche mimo pokutového územia a najbližšie 5 metrov od lopty.

V prípade predčasného vybehnutia obrancu či útočníka, je ponechaná výhoda poškodenému mužstvu, alebo sa kop opakuje.

Pri vyraďovacích pokutových kopoch sa postupuje podľa bodu uvedeného v hracom systéme.

Pravidlo o offside v zápasoch neplatí.

 

OSTATNÉ

Každé mužstvo musí mať zo sebou na turnaji aspoň 3 lopty veľkosti č.4. Tieto lopty sa pred zápasom uložia pri postrannej čiare a použijú sa ako zápasové lopty. Po ukončení zápasu si lopty mužstvá vyzdvihnú späť.

Všetci hráči jedného družstva musia mať jednotné farebné oblečenie s označením čísla na drese. Dresy, trenky a štucne môžu mať rôzne farebné prevedenie avšak musia byť rovnaké u všetkých hráčov mužstva.  Brankári musia mať jednoznačne odlíšiteľné dresy od hráčov. Čísla na dresoch sa v rámci jedného mužstva nesmú opakovať. V prípade ak rozhodca zápasu pred jeho začiatkom posúdi zlú rozlíšiteľnosť dresov, je mužstvo uvedené ako prvé v rozpise (domáci) povinné sa rozlíšiť farebne inou sadou dresov, alebo použiť rozlišovacie dresy inej farby.

Každý hráč na turnaji môže použiť na hru iba kopačky s lisovanými štupľami (kovové štuple sú zakázané) a musí počas hry používať chrániče holenných kostí. Bez tejto výstroje nemôže hráč do zápasu nastúpiť.

Mužstvo je povinné nastúpiť na svoj zápas podľa rozpisu turnaja načas. Čakacia doba neexistuje, pokiaľ sa mužstvo nedostaví včas na svoj zápas, rozhodca zápas zruší a nasleduje kontumácia zápasu 3:0 v prospech mužstva, ktoré na zápas nastúpilo.

Rozpis jednotlivých zápasov aj z uvedením času začiatku zápasu bude umiestnené pri rozhodcovskom stánku turnaja. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny zápasov, či už poradia, alebo času, v priebehu turnaja, ak ho k tomu donútia  vzniknuté  okolnosti.  

 

PROTESTY

Protesty je možné podať na riaditeľstve turnaja do 10 minút po ukončení zápasu s vkladom 10,- Eur.

Protesty sa prijímajú iba k závažným porušeniam pravidiel turnaja, ktoré majú vplyv na výsledok zápasu, ohrozenia zdravia účastníkov, alebo fair play hry.

Protest musí byť vyriešený zo strany organizátora do 30 minút. Ak je protest uznaný ako oprávnený vklad 10,- Eur sa vracia. Proti rozhodnutiu organizátora turnaja už nie je možné podať odvolanie.

Prípadné pripomienky, postrehy a iné návrhy rieši/nerieši organizátor podľa vlastného uváženia priebežne a v rozsahu akom uzná za vhodné. Nespokojnosť s rozhodnutím organizátora vo veciach, ktoré nemajú vplyv na priebeh a výsledky zápasov, alebo nespokojnosť s vyriešením protestu nie sú dôvodom na odstúpenie z turnaja.

 

ZÁVER

Turnaj nie je poistený a všetci účastníci turnaja sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

Priestory areálu nie sú strážené, preto si za všetky odložené veci v celom areáli zodpovedá každý sám a nemá nárok požadovať akékoľvek plnenie (majetkové/nemajetkové)  zo strany organizátora.

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov turnaja. Uhradením štartovného sa má za to, že prihlásené mužstvo sa v plnom rozsahu oboznámilo s týmito pravidlami a bez výhrad s nimi súhlasí.

Je povinnosťou kapitána (vedúceho, trénera, inej zodpovednej osoby) tímu oboznámiť s týmito pravidlami všetkých hráčov.

Organizátor turnaja si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, počtu ihrísk, systému a to aj v priebehu turnaja.

V tomto prípade budú o týchto zmenách informovaní všetci kapitáni (vedúci) mužstiev.

 

V Malinove, dňa 5.6.2018

Riaditeľstvo turnaja Malinovo Cup 2018